آدرس: خوزستان - شادگان - خیابان کمربندی - روبروی فرمانداری

تلفن 06153729194

06153729901-06153729135

06153729198-06153729191
06153729192

کدپستی واحد :6431837195


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0